Fitness Program for Women: Lịch tập rèn luyện sức khỏe cho các bạn nữ (Buổi 3)
NGÃY TẬP THỨ 3: VAI THON - BỤNG NHá»

Bài 1: Standing Barbell Military Press8 cái + nghá» 60 giây + 8 cái lần 2 + nghá» 1 phút + 8 Cái lần cuá»i
â


Nghá» 2 phút Äá» chuyá»n sang bài tiếp theo


Bài 2: Standing Dumbbell Upright Row Both Arms

[âIMG] [âIMG]

Hiá»p 1: 10 cái - Nghá» 1 phút - Hiá»p 2: 10 cái
â

Nghá» 2 phút Äá» chuyá»n sang bài tiếp theo


Bài 3: Standing Cable Front Raise One Armâ


[âIMG] [âIMG]

Hiá»p 1: 12 cái - Nghá» 1 phút - Hiá»p 2: 12 cái - Nghá» 1 phút - Hiá»p 3: 12 cái
â
Nghá» 2 phút Äá» chuyá»n sang bài tiếp theo


Bài 4:
Cable Rope Rearâ


[âIMG] [âIMG]

Bạn thá»±c hiá»n vá»i 3 hiá»p má»i hiá»p 12 cái. Nghá» giữa 2 hiá»p là 1 phútâ


Nghá» 2 phút Äá» chuyá»n sang bài tiếp theo

Bài 5
Thá»±c hiá»n lại bài 1
â
Bài 6
Thá»±c hiá»n lại bài 2


------------------------------------------------------------------â


2. BỤNG

Bài 1
Barbell Side Bend â


[âIMG] [âIMG]

Bạn thá»±c hiá»n vá»i 3 hiá»p má»i hiá»p 10 cái. Nghá» giữa 2 hiá»p là 1 phút
â

Nghá» 2 phút Äá» chuyá»n sang bài tiếp theo


Bài 2
Cable Crunch


[âIMG] [âIMG]

Bạn thá»±c hiá»n vá»i 2 hiá»p má»i hiá»p 8 cái. Nghá» giữa 2 hiá»p là 1 phút

â
Nghá» 2 phút Äá» chuyá»n sang bài tiếp theo


Bài 3
Leg Pull-In â


[âIMG] [âIMG]

Bạn thá»±c hiá»n vá»i 3hiá»p má»i hiá»p 20 cái. Nghá» giữa 2 hiá»p là 1 phútâ

Nghá» 2 phút Äá» chuyá»n sang bài tiếp theo


Bài 4
Thá»±c hiá»n lại Bài 2â
Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục fitness
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị