4 bài tập mông cho nam với RB Fitness World
DÆ°á»i Äây là 4 bài tập mông cho nam kết hợp tập Äùi từ R&B Fitness World- trung tâm tập thá» dục thá» thao chuyên nghiá»p. Hãy cùng xem và tập luyá»n theo Äá» có Äược cÆ¡ mông, Äùi sÄn chắc.
 

Äá»ng tác Äầu tiên squat:

- Có tạ sá»­ dụng tạ Äặt trên vai (  Không có tạ hai tay ÄÆ°a ra trÆ°á»c), hai chân rá»ng bằng vai.
 
- Luôn trùng Äầu gá»i siết chặt bụng, Äẩy mông vá» sau cảm giác ngá»i vào chiếc ghế. 
 
- LÆ°u ý: Khi trùng Äầu gá»i không vượt quá mÅ©i chân và Äúng nguyên tắc tập hiá»u quả là xuá»ng chậm lên nhanh 
 

Äá»ng tác thứ hai jump squats

 Bài tập mông cho nam 1
- Äứng chân rá»ng bằng vai, hạ thấp ngÆ°á»i xuá»ng sao cho Äầu gá»i vuông góc. Äẩy mông ra sau, rá»i bật nhảy khi tiếp Äất ngá»i xuá»ng ngay
 
- LÆ°u ý: Khi nhảy lên hít vào xuá»ng thá» ra, thá»±c hiá»n 30 lần nhá»p Äá»u.
 

Äá»ng tác thứ 3 Lunges ( chùng):

 Bài tập mông cho nam 3

- 1 chân Äứng trÆ°á»c , 2 chân Äứng thành 2 ÄÆ°á»ng, không Äứng thành 1 ÄÆ°á»ng
 
- Gót chân sau kiá»ng lên, hạ sát Äầu gá»i sau xuá»ng sàn vuông góc và ÄÆ°a lên trong khi giữ thân thẳng Äứng.
 
- Lưu ý:
 
+ Äầu gá»i 2 chân vuông góc, không ÄÆ°a Äầu gá»i ra trÆ°á»c, sá»­ dụng gót chân Äẩy lên
 
+ Hít vào trong khi hạ xuá»ng, Äẩy lên trá» lại vá» trí ban Äầu khi thá» ra
 

Äá»ng tác thứ 4 jumping lunges ( nhảy tấn trÆ°á»c)

 Bài tập mông cho nam 4

CÆ¡ tác Äá»ng: Äùi trÆ°á»c, Äùi sau, mông
 
HÆ°á»ng dẫn ( vá» trí ban Äầu giá»ng bài tập chùng)
 
- Äứng á» vá» trí tấn trÆ°á»c vá»i má»t chân trÆ°á»c, chân sau, hông hạ thấp. Chân trÆ°á»c tạo góc 90 Äá»
 
- Nhảy lên, và Äá»i chân trên không trung, chân trÆ°á»c chuyá»n ra sau, chân sau chuyá»n tá»i trÆ°á»c.
 
- Vào vá» trí tấn trÆ°á»c, chân hoán vá».
 
- Giữ ngá»±c và thân thẳng Äứng, tập trung vào Äá»ng tác 30 lần

Nguá»n: thethaodaiviet
Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục fitness
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị