Làm sao cơ vai và bắp tay săn chắc nếu mắc lỗi khi hít xà đơn?
CÆ¡ vai và bắp tay sÄn chắc vá»i các bài tập hít xà ÄÆ¡n là giải pháp Äược hầu hết má»i ngÆ°á»i Äá»u áp dụng. Tuy nhiên, má»i ngÆ°á»i Äá»u cho rằng, hít xà ÄÆ¡n là bài tập quá quen thuá»c và không há» ÄỠý Äến những kỹ thuật má»t cách hoàn thiá»n. Tuy là bài tập phá» biến, nhÆ°ng nó lại không há» ÄÆ¡n giản. Vì sao hít xà ÄÆ¡n cho cÆ¡ vai và cÆ¡ bắp tay sÄn chắc nhÆ°ng không hiá»u quả là câu há»i Äược rất nhiá»u bạn trẻ thắc mắc khi luyá»n tập vá»i xà ÄÆ¡n.


Làm sao cÆ¡ vai và bắp tay sÄn chắc trong khi mắc lá»i khi hít xà ÄÆ¡n?

Thá» hình Channel sẽ tá»ng hợp cho bạn những sai lầm thÆ°á»ng gặp khi tập hít xà ÄÆ¡n cho cÆ¡ vai và bắp tay sÄn chắc nhé!
Chắc hẳn, những bài tập vá»i xà ÄÆ¡n không còn xa lạ vá»i những ngÆ°á»i tập luyá»n thá» hình. NhÆ°ng chính vì quá quen thuá»c nên bạn dá» mắc phải những sai lầm tÆ°á»ng chừng rất ÄÆ¡n giản nhÆ°ng nó lại ảnh hÆ°á»ng hiá»u quả của cả quá trình tập luyá»n Äó nhé. Sau Äây là những sai lầm mà bạn thÆ°á»ng mắc phải vá»i bài tập hít xà ÄÆ¡n nhé:

Dùng chân Äá» tạo lá»±c Äẩy ngÆ°á»i lên
Dùng chân Äá» tạo lá»±c Äẩy ngÆ°á»i lên chính là 1 sai lầm Äầu tiên mà rất nhiá»u ngÆ°á»i dùng nó Äá» bắt Äầu bài tập ÄÆ°a cÆ¡ thá» lên phía trên xà. Khi bạn bắt Äầu hít xà ÄÆ¡n, bạn cần phá»i hợp sức mạnh của lÆ°ng trên, cÆ¡ xô, cánh tay, cá»t lõi và khả nÄng bám chắc. Tình trạng cÆ¡ xô yếu là má»t nhược Äiá»m lá»n Äá»i vá»i nhiá»u ngÆ°á»i, dẫn Äến xu hÆ°á»ng âÄn gianâ má»t cách trắng trợn bằng cách giật mạnh chân Äá» tạo lá»±c Äẩy thân ngÆ°á»i lên dá» dàng hÆ¡n.Äiá»u này thoạt nhìn tÆ°Æ¡ng tá»± nhÆ° bạn Äang tập Äá»ng tác hít xà thá»±c thụ, nhÆ°ng thá»±c tế Äiá»u Äó khiến bạn Äang lãng phí thá»i gian và cÆ¡ há»i phát triá»n sức mạnh toàn diá»n của cÆ¡ thá» và các nhóm cÆ¡ vai và bắp tay. Vì vậy, nếu chân bạn Äung ÄÆ°a, bạn cần phải dá»n lá»±c lên khu vá»±c cá»t lõi (core).

Sai vỠtrí khuỷu tay
Trong Äá»ng tác hít xà ÄÆ¡n (lÆ°u ý là khác vá»i hít xà ÄÆ¡n ngá»­a tay â chin up), khi bạn kéo ngÆ°á»i lên, thì khuá»·u tay cần Äược Äẩy xuá»ng và hÆ°á»ng vá» sau nhÆ° thá» là bạn Äang cá» gắng Äá» âÄặt khuá»·u tay vào túi sauâ.


Sai vỠtrí khuỷu tay

Khi bạn hít lên, hai khuá»·u tay quá gần nhau hoặc khuá»·u tay á» ngay phía trÆ°á»c ngá»±c sẽ khiến bạn phải sá»­ dụng cÆ¡ tay trÆ°á»c nhiá»u hÆ¡n (Äiá»u này có thá» là á»n nếu bạn có dá»± Äá»nh nhÆ° vậy).Quá nóng vá»i khi má»i bắt Äầu
Hiá»n tượng này thÆ°á»ng xuất hiá»n má»t cách phá» biến á» hầu hết á» tất cả các bài tập. Thói quen nóng vá»i thÆ°á»ng xuất hiá»n Äa sá» á» những ngÆ°á»i má»i tập luyá»n, hay nhảy cóc các bài tập và muá»n tập thật nhiá»u Äá» có thá» giúp cho cÆ¡ vai và bắp tay sÄn chắc nhanh hÆ¡n. Äó là quan niá»m hoàn toàn sai lầm Äấy.


Quá vá»i vàng khi má»i bắt Äầu

Hít xà ÄÆ¡n là má»t bài tập tuyá»t vá»i Äá» nâng cao sức mạnh tá»ng thá», nhÆ°ng nó thật sá»± không há» dá» dàng nhÆ° bạn thÆ°á»ng nghÄ©. Nếu bạn má»i bắt Äầu tập luyá»n, hãy kiên nhẫn và tiến từng bÆ°á»c nhá». TrÆ°á»c tiên, bạn cần rèn luyá»n khả nÄng bám chặt nhá» nâng tạ ÄÆ¡n và tạ Äòn, sức mạnh của cÆ¡ xô và cÆ¡ tay trÆ°á»c. Nếu bạn quá nóng vá»i mà dẫn Äến tập luyá»n quá sức thì ảnh hÆ°á»ng không chá» tá»i bài tập không hiá»u quả mà còn những chấn thÆ°Æ¡ng không tá»t cho sức khá»e của bạn vá» sau.

Xoay vai vào trong
Má»t trong những mục tiêu chính khi hít xà ÄÆ¡n là dá»n lá»±c lên cÆ¡ xô càng nhiá»u càng tá»t. Khi xoay vai vào trong và rÆ°á»n lên theo chuyá»n Äá»ng của ná»­a trên cÆ¡ thá», bạn có biết là tất cả những gì bạn Äang làm Äặt áp lá»±c lên vai và các cÆ¡ không cần thiết, trong khi Äó lại giảm thiá»u tác Äá»ng lên cÆ¡ xô.


Xoay vai vào trong

Äá» khắc phục Äiá»u này, ngay từ vá» trí bắt Äầu, bạn nên chủ Äá»ng hạ vai xuá»ng và hÆ°á»ng ra sau (giữ nguyên nhÆ° vậy trong suá»t Äá»ng tác) và sau Äó kéo ngÆ°á»i lên vá»i sá»± há» trợ của ngá»±c. Khi thá»±c hiá»n Äá»ng tác nhÆ° vậy, bạn sẽ nhận thấy sá»± cải thiá»n lá»±c Äáng ká» lên cÆ¡ xô giúp cho cÆ¡ vai sÄn chắc hÆ¡n.

Không quan tâm Äến nhá»p thá»
Nhá»p thá» Äóng vai trò rất quan trá»ng trong quá trình bạn tập vá»i xà ÄÆ¡n hay bất kì bài tập thá» hình nào. Rất nhiá»u ngÆ°á»i ngÆ°á»i không kiá»m soát Äược nhá»p thá» của mình khi tập, dẫn Äến nhá»p thá» không Äá»u và khiến bạn rất nhanh má»t.


Không quan tâm Äến nhá»p thá»

Khi lên xà là lúc lá»ng ngá»±c giãn ra, bạn cần hít vào. Khi xuá»ng, tay thả từ từ, lá»ng ngá»±c và cÆ¡ hoành co lại, bạn cần thá» ra. Bên cạnh Äó, bạn nên giữ nhá»p thá» sâu chậm và Äá»u Äá» cÆ¡ vai và bắp tay phát triá»n tá»t nhất.

Không thá»±c hiá»n Äầy Äủ chuyá»n Äá»ng
Tình trạng tập không Äến nÆ¡i diá»n ra rất phá» biến á» anh em thá» hình không chuyên nghiá»p. Viá»c tập luyá»n dá» dang hoàn toàn không mang lại hiá»u quả cho quá trình bạn tập luyá»n, nó khiến bạn mất thá»i gian và công sức tập luyá»n vô ích.


Không thá»±c hiá»n Äầy Äủ chuyá»n Äá»ng

Bạn cá» gắng Äừng thá»±c hiá»n Äá»ng tác ná»­a vá»i, nhÆ° hạ ngÆ°á»i xuá»ng không Äủ thấp hay nâng ngÆ°á»i lên chÆ°a Äủ cao. Viá»c thá»±c hiá»n Äầy Äủ má»t loạt các chuyá»n Äá»ng bắt Äầu từ khi treo ngÆ°á»i lên cho Äến khi cằm của bạn hÆ¡i cao hÆ¡n thanh xà sẽ giúp cÆ¡ thá» phát triá»n toàn diá»n các nhóm cÆ¡ mục tiêu và Äạt Äược hiá»u quả tá»i Äa của bài tập.

Nguá»n bài viết: thehinh.com
Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục gym
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị