4 tư thế yoga cho nam giới
Äa phần nam giá»i tập trung nhiá»u vào viá»c luyá»n tập Äá» phát triá»n cÆ¡ ngá»±c, tay, vai lá»n, nhÆ°ng lại quên mất các bài tập giúp cân Äá»i các các phần cÆ¡ này vá»i nhau và những nhóm cÆ¡ khác nhÆ° lÆ°ng, bụng khiến tÆ° thế không còn chuẩn.

Theo HLV Yoga Prashat, các bài tập Yoga cho nam giá»i ÄÆ¡n giản sẽ giúp cân bằng lại sá»± thiếu cân Äá»i này, Äá»ng thá»i mang lại tÆ° thế chuẩn hÆ¡n cho phái mạnh.

TÆ° thế Yoga cho nam giá»i 1:
Bắt Äầu vá»i tÆ° thế Äứng thẳng. BÆ°á»c chân phải sang ngang, xoay mÅ©i chân phải sang trái, từ từ hạ thấp hông cho Äến khi Äùi song song mặt sàn. Hai tay má» rá»ng, nhẹ nhàng nghiêng ngÆ°á»i sang phải , cá» gắng chạm tay phải xuá»ng sàn, tay trái duá»i thẳng, mắt nhìn thẳng. Cảm nhận sá»± cÄng á» vùng Äùi, hông, cánh tay và lÆ°ng. Hít thá» Äá»u và giữ lại từ 10 â 15 nhá»p Äếm. Äá»i bên và thá»±c hiá»n lại Äá»ng tác. LÆ°u ý siết chặt cÆ¡ bụng, má» rá»ng vai Äá» giữ thÄng bằng.

Lợi ích: Bên cạnh viá»c tÄng cÆ°á»ng sức mạnh á» chân và vùng hông, Äùi, lÆ°ng , Äá»ng tác còn há» trợ cÆ¡ bụng bá»n và mạnh hÆ¡n.

TÆ° thế Yoga cho nam giá»i 2:Bắt Äầu vá»i tÆ° thế Äứng thẳng. BÆ°á»c chân phải sang ngang, xoay mÅ©i chân phải sang phải, từ từ hạ thấp hông cho Äến khi Äùi song song mặt sàn. Hay tay chấp trÆ°á»c ngá»±c, từ từ xoay ngÆ°á»i ra sau, nhẹ nhàng khóa khuá»· tay và Äầu gá»i chân phải, cảm nhận sức cÄng á» vùng Äùi, lÆ°á»n, hông và cánh tay. Hít thá» Äá»u và giữ lại từ 10 â 15 nhá»p Äếm. Äá»i bên và thá»±c hiá»n lại Äá»ng tác. LÆ°u ý siết chặt cÆ¡ bụng, má» rá»ng vai Äá» giữ thÄng bằng.

Lợi ích: TÆ° thế Yoga cho nam giá»i này giúp tÄng cÆ°á»ng sức mạnh lên vùng chân, hông, giúp sÄn chắc cÆ¡ Äùi, cÆ¡ bụng, cải thiá»n tÆ° thế, giúp lÆ°ng thÆ° giãn.

TÆ° thế Yoga cho nam giá»i 3:Bắt Äầu vá»i tÆ° thế Äứng thẳng. BÆ°á»c chân phải sang ngang, xoay mÅ©i chân phải sang phải, từ từ hạ thấp hông cho Äến khi Äùi song song mặt sàn. Chân trái duá»i thẳng. Duá»i thẳng tay phải lên cao, tay trái Äặt trên gá»i trái, nhẹ nhàng ngã ngÆ°á»i vá» phía sau, từ từ di chuyá»n tay trái càng gần mắt chân trái càng tá»t. Hít thá» Äá»u và giữ lại từ 10 â 15 nhá»p Äếm.

Lợi ích: Giúp cải thiá»n tÆ° thế, tÄng cÆ°á»ng sức mạnh vùng Äùi, hông và thÆ° giãn vùng lÆ°ng.

TÆ° thế Yoga cho nam giá»i 4:

tập yoga dành cho nam giá»i 4

Äá»i vá»i tÆ° thế Yoga cho nam giá»i thứ 4 này. Bắt Äầu vá»i tÆ° thế Äứng thẳng. BÆ°á»c chân phải sang ngang, xoay mÅ©i chân phải sang phải, từ từ hạ thấp hông cho Äến khi Äùi song song mặt sàn. Chân trái duá»i thẳng. Hai tay chắp lại, các ngón tay duá»i thẳng, cảm nhận sức cÄng á» vùi Äùi và hông. Hít thá» Äá»u và giữ lại từ 10 â 15 nhá»p Äếm. TÆ° thế lý tÆ°á»ng nhất khi Äặt trong tâm cÆ¡ thá» xuá»ng thật thấp và vững chắc.

Lợi ích: TÄng cÆ°á»ng sức mạnh á» chân và vùng hông, giúp cÆ¡ Äùi khá»e mạnh, sÄn chắc hÆ¡n.
Má»t sá» lÆ°u ý của trÆ°á»c khi thá»±c hiá»n bài tập yoga từ HLV Yoga Prashat

Chá»n má»t không gian phù hợp yên tÄ©nh cho viá»c tập luyá»n. Tắt Äiá»n thoại, TV khi tập.
- Thá»i gian tập yoga tá»t nhất là buá»i sáng, trÆ°á»c khi Än hoặc sau khi Än khoảng 2 giá».
- TrÆ°á»c khi bắt Äầu bài tập, hãy chuẩn bá» thảm, khÄn lau và má»t chai nÆ°á»c.
- Khi thỠtrong Yoga lưu ý hít thỠsâu bằng mũi.
- Nên tập yoga á» Äâu? Hãy Äến các trung tâm Yoga uy tín Äá» Äược huấn luyá»n viên Yoga chuyên nghiá»p hÆ°á»ng dẫn sẽ hạn chế chấn thÆ°Æ¡ng và Äem lại hiá»u quả tập cao nhất.
- Tránh viá»c tập luyá»n quá sức, hãy lắng nghe cÆ¡ thá» bạn cho Äến khi cÆ¡ thá» bạn hoà nhá»p vá»i má»i Äá»ng tác. Không nên so sánh vá»i ngÆ°á»i khác mà hãy luyá»n tập tuỳ theo khả nÄng của mình. Bắt Äầu tập luyá»n kiên nhẫn và cá» gắng hết sức Äá»i vá»i từng Äá»ng tác của bài tập Yoga cho nam giá»i.

HÆ°á»ng dẫn: HLV Prashat
California Fitness & Yoga
Tạp chí: ELLE Man
Model: NgÆ°á»i mẫu Quang Tuyến
Photo: Tâm Nguyá»n
Trang phục: Nike
Thá»±c hiá»n: Mia Trần
Tác giả
Gợi Ý Từ Chuyên Mục yoga
Đề Xuất
Bạn cảm thấy điều gì
Chưa có bình luận
Bài Viết Thú Vị