Tuần Lễ Thời Trang Luân Đôn Xuân/Hè 2014 - A La Disposition
Tuần Lễ Thời Trang Luân Đôn Xuân/Hè 2014 - A La Disposition - Pre
Tuần Lễ Thời Trang Luân Đôn Xuân/Hè 2014 - A La Disposition - Pre
Tuần Lễ Thời Trang Luân Đôn Xuân/Hè 2014 - A La Disposition - Pre
Tuần Lễ Thời Trang Luân Đôn Xuân/Hè 2014 - A La Disposition - Pre
Tuần Lễ Thời Trang Luân Đôn Xuân/Hè 2014 - A La Disposition - Pre
Tuần Lễ Thời Trang Luân Đôn Xuân/Hè 2014 - A La Disposition - Pre
Tuần Lễ Thời Trang Luân Đôn Xuân/Hè 2014 - A La Disposition - Pre
Tuần Lễ Thời Trang Luân Đôn Xuân/Hè 2014 - A La Disposition - Pre
Tuần Lễ Thời Trang Luân Đôn Xuân/Hè 2014 - A La Disposition - Pre
Tuần Lễ Thời Trang Luân Đôn Xuân/Hè 2014 - A La Disposition - Pre
Tuần Lễ Thời Trang Luân Đôn Xuân/Hè 2014 - A La Disposition - Pre


Hình ảnh: vogue.co.uk