Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR
Với chủ đề free style trong phần này nên các teen boy thoả sức thể hiện những phong cách của họ. Chứa đựng một sự kì bí, một ma thuật trong việc thực hiện lookbook này!
Chụp ảnh: CECILIE HARRIS
Tạo kiểu tóc: CRISTA REPO
Models: TOM & JACK (Oxygen)
Trang điểm VIOLET ZENG
Trợ lý chụp ảnh: SHARON COOPER
Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR Lookbook Tầng thứ 4 - Teen Boy JACK & TOM DUNBAR
Theo: boysbygirls.co.uk