Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Qasimi
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Qasimi
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Qasimi
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Qasimi
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Qasimi
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Qasimi
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Qasimi
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Qasimi

Theo vogue.co.uk