Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Christopher Kane

Theo vogue.co.uk