Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Baartmans and Siegel

Hình ảnh: vogue.co.uk