Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Martine Rose

Hình ảnh: Vogue