Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Aitor Throup
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Aitor Throup
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Aitor Throup
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Aitor Throup
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Aitor Throup
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Aitor Throup
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Aitor Throup
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Aitor Throup
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Aitor Throup
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Aitor Throup

Hình ảnh: Vogue