Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Meadham Kirchhoff
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Meadham Kirchhoff
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Meadham Kirchhoff
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Meadham Kirchhoff
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Meadham Kirchhoff
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Meadham Kirchhoff
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Meadham Kirchhoff
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Meadham Kirchhoff
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Meadham Kirchhoff
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Meadham Kirchhoff
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Meadham Kirchhoff

Hình ảnh: Vogue