Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - Orlebar Brown

Hình ảnh: Vogue