Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - John Smedley
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - John Smedley
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - John Smedley
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - John Smedley
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - John Smedley
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - John Smedley
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - John Smedley
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - John Smedley


Hình ảnh: Vogue