Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - A La Disposition
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - A La Disposition
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - A La Disposition
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - A La Disposition
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - A La Disposition
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - A La Disposition
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - A La Disposition
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - A La Disposition

Hình ảnh: Vogue