Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Angelo Galasso
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Angelo Galasso
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Angelo Galasso
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Angelo Galasso
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Angelo Galasso
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Angelo Galasso
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Angelo Galasso
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Angelo Galasso
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Angelo Galasso
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/2014 - Angelo Galasso

Hình ảnh: Vogue