Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 - MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen
Tuần Lễ Thời Trang London Thu Đông 2013/14 -MAN - Astrid Andersen

Hình ảnh: Vogue