- Cắt tay áo, hãy bắt đầu cắt từ phía dưới nách 2,5cm&lt;br&gt;<br>
&lt;br&gt;<br>
&lt;a href="http://s350.photobucket.com/user/Le_Khue/media/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-13-Version-2.360p_zps8gb9oziu.gif.html" target="_blank" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://i350.photobucket.com/albums/q409/Le_Khue/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-13-Version-2.360p_zps8gb9oziu.gif" border="0" alt=""&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;<br>
&lt;br&gt;<br>
- Cắt đường viền cổ áo nếu muốn. Bạn hãy cắt hai khe hai bên cổ áo và cắt đường viền cổ&lt;br&gt;<br>
&lt;br&gt;<br>
&lt;a href="http://s350.photobucket.com/user/Le_Khue/media/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-14-Version-2.360p_zpsvoumeyy8.gif.html" target="_blank" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://i350.photobucket.com/albums/q409/Le_Khue/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-14-Version-2.360p_zpsvoumeyy8.gif" border="0" alt=""&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;<br>
&lt;br&gt;<br>
- Kéo căng cổ áo, tay áo để tạo sự uốn cong là điểm nhấn độc đáo cho áo&lt;br&gt;<br>
&lt;br&gt;<br>
&lt;a href="http://s350.photobucket.com/user/Le_Khue/media/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-15-Version-2.360p_zpsepse3jhi.gif.html" target="_blank" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://i350.photobucket.com/albums/q409/Le_Khue/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-15-Version-2.360p_zpsepse3jhi.gif" border="0" alt=""&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;<br>
&lt;br&gt;<br>
- Mặc chiếc áo theo style riêng: Nếu áo hơi quá hở, bạn có thể mặc kết hợp áo ống hoặc áo dây&lt;br&gt;<br>
&lt;br&gt;<br>
&lt;a href="http://s350.photobucket.com/user/Le_Khue/media/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-16-Version-2.360p_zpsmf7l5fov.gif.html" target="_blank" rel="nofollow"&gt;&lt;img src="http://i350.photobucket.com/albums/q409/Le_Khue/cat ao tank top/Cut-a-Shirt-Step-16-Version-2.360p_zpsmf7l5fov.gif" border="0" alt=""&gt;&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;<br>
&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Theo &lt;a href="http://www.wikihow.com" target="_blank" rel="nofollow"&gt;www.wikihow.com&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;Anna dịch